องค์การสวนสัตว์ จับมือ BEDO เปิดศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรชีวภาพ ที่สวนสัตว์ดุสิต

  

                  

องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพสำหรับคนเมืองให้เกิดเป็นรูปธรรมเพิ่มมากขึ้น 
 
ในปัจจุบันความหลากหลายทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ได้ถูกทำลายหรือนำไปใช้ประโยชน์โดยไม่รักษาสมดุลของระบบนิเวศเป็นจำนวนมาก  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายที่จะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยการให้ทำความเข้าใจใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ
 
1) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ต้นทุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ต้นทุนความมั่นคงทางสังคม 
3) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ ต้นทุนความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิต
 
ทั้ง 2 หน่วยงานจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อ ร่วมมือกันระหว่าง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) และ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO (สพภ.) จัดทำศูนย์เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพ ในบริเวณพื้นที่สวนสัตว์ดุสิต ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและเป็นสากล เพื่อให้บริการข้อมูลทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานทางวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้อง กับการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
 
ทั้งนี้ นายเบญจพล  นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สวนสัตว์ดุสิต หรือ เขาดินวนา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของประเทศไทย แต่เดิมเป็นพระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาได้จัดตั้งเป็นสวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป บนพื้นที่ 118 ไร่ เป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากมาย อันเคยเป็นสถานที่พักผ่อนส่วนพระองค์รัชกาลที่ 5 มีสัตว์ป่าหายากทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์คู่ควรแก่การอนุรักษ์ มีประชาชนเข้าชมสวนสัตว์เป็นจำนวนมาก จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในเชิงอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์แก่คนเมืองรวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนโดยแท้จริง