เปิดมุมมอง ซีอีโอ บางกอกแอร์เวย์ส กับภารกิจ Connect Your Happiness พลิกโฉมน่านฟ้าให้ยั่งยืน

 

เปิดมุมมอง กัปตันเต๋-พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ 

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงความสุขสานต่อถึงชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน “Connect Your Happiness” 

 

     วันนี้ บางกอกแอร์เวย์ส ขออาสานำทุกท่านพร้อมออกเดินทางสู่เส้นทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่จะตอบโจทย์ผู้โดยสารให้ได้สัมผัสประสบการณ์ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรรม ตั้งแต่แรกใช้บริการผ่านมุมมองของ กัปตันเต๋-พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิดการเชื่อมโยงความสุขสานต่อถึงชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน “Connect Your Happiness”  ในมิติ ESG 

 

 

 

*** E nvironmental Journey – การปูเส้นทางการบินสีเขียว ภารกิจใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันผลักดัน

     กัปตันพุฒิพงศ์ เล่าว่า “ECO Friendly” ถือเป็นโจทย์สำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจของทุกวันนี้ที่เน้นกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เช่นเดียวกันกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ให้ความตระหนักต่อการจัดการกับปัญหาทางสิ่งแวดล้อมผ่านหลายโครงการที่เป็นรูปธรรม อาทิ

     • ด้านการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (Climate Crisis Management)

     บางกอกแอร์เวย์สได้เดินหน้าโครงการพัฒนาสนามบินสีเขียว นำร่องด้วย 3 สนามบินภายใต้การบริหารของบริษัทฯ “สมุย ตราด สุโขทัย” เพื่อชูโมเดลการจัดการทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบก่อสร้างอาคารผู้โดยสารให้มีลักษณะเปิดโล่ง และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบสนามบิน การันตีด้วยรางวัลตราสัญลักษณ์ "G - Green" จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ประกาศให้สนามบินสมุยและสนามบินตราดเป็นกรีนแอร์พอร์ตในปี 2021

สนามบินสมุย

สนามบินสุโขทัย

สนามบินตราด

 

      • ด้านการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management)

     บางกอกแอร์เวย์ส ได้วางแผนดำเนินการเพื่อบริหารจัดการของเสียตามห่วงโซ่อุปทานสีเขียว เช่น การลดการใช้ภาชนะพลาสติกในห้องรับรองผู้โดยสาร การจัดตั้งโครงการแยกขยะได้ประโยชน์ และตั้งจุดรับคืนขวดพลาสติกไร้ฉลาก (Drop Box) รวมถึงการนำเอาเส้นใยจากชุดยูนิฟอร์มเก่าของพนักงานไปแปรรูปและผลิตใหม่เป็นชุดผ้ากันเปื้อนสำหรับให้พนักงานสวมใส่ รวมถึงการแปรรูปเส้นใยพลาสติกเป็นเสื้อวิ่งมาราธอนในแคมเปญส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาประจําปี “Bangkok Airways Boutique Series” ที่รณรงค์ให้มีการท่องเที่ยววิถีอนุรักษ์ พร้อมกับการผนวกกิจกรรมรักษ์โลกให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอีกด้วย

Boutique Loung at Phuket Airport

ชุดผ้ากันเปื้อนพนักงานทำจากเส้นใยจากชุดยูนิฟอร์มเก่าของพนักงานไปแปรรูปและผลิตใหม่

ขวดน้ำไร้สลาก

เสื้อวิ่งมาราธอนในแคมเปญส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาประจําปี “Bangkok Airways Boutique Series”

 

*** S ocial Development เพราะหัวใจสำคัญของก้าวที่ยั่งยืน คือการก้าวไปพร้อมกับชุมชน

     กัปตันพุฒิพงศ์ เล่าถึงสายใยความผูกพันของสายการบินที่มีส่วนเชื่อมโยงต่อสังคมไทยว่าตลอดระยะเวลา 55 ปีที่ผ่านมา บางกอกแอร์เวย์ส มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนเพื่อเป็นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชียโดยคำนึงถึงการสนับสนุนชุมชนและสังคมเป็นหัวใจสำคัญ สะท้อนผ่านพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นชุมชนในเส้นทางที่บริษัทฯ ทำการบินรวมกว่า 11 หมุดหมายแห่งอารยธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ตลอดจนถึงการจัดตั้งชุมชนสัมพันธ์สนามบินจำนวน 3 แห่ง ณ สมุย ตราด และสุโขทัย โดยได้เข้าไปสร้างปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชุมชน ผ่านการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ-เอกชน เพื่อรับรู้ถึงปัญหาและเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่จะสามารถสานพลังสร้างสรรค์ชุมชนให้น่าอยู่ อย่างยั่งยืน อาทิ การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่ดำเนินงานโดยทีมอาสาสมัคร “Blue Volunteers”ซึ่งเป็นพนักงานของบางกอกแอร์เวย์ส โดยล่าสุดได้ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหอยนางรม
ท่าโสม จ.ตราด เป็นต้น

กัปตันพุฒิพงศ์ ปลูกป่าโกงกาง

 

ทีมอาสาสมัคร “Blue Volunteers” ทำกิจกรรมปลูกต้นมะพร้าวที่เกาะสมุย

 

     นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนสังคมในด้านอื่น ๆ เช่น โครงการสนับสนุนอาชีพคนพิการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีงานทำและมีรายได้ที่มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2019 และด้านการศึกษา บางกอกแอร์เวย์สได้จัดตั้ง โครงการติดปีกเติมฝัน สร้างสรรค์โอกาสการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ “Learning-by-doing”

 

โครงการติดปีกเติมฝัน

 

 ***G ood Governance ธุรกิจการบินกับมิติธรรมาภิบาล

     กัปตันพุฒิพงศ์ เล่าต่อว่า "ตั้งแต่แรกก่อตั้งสายการบินบางกอกแอร์เวย์สบริษัทฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ถ่ายทอดแนวความคิดจากรุ่นสู่รุ่น"

      เพื่อเป็นการการันตีถึงการดำเนินธุรกิจตามกรอบธรรมาภิบาล ล่าสุดบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2566 “SET ESG Ratings 2023” ระดับ BBB ในกลุ่มธุรกิจบริการ (Services) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับคะแนน CGR บริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย