สมุทรสาครดึงผู้ประกอบการ-สื่อ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ใกล้กรุงเทพฯ

 

    จังหวัดสมุทรสาคร ดึงผู้ประกอบการท่องเที่ยว-สื่อมวลชนเปิดเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ใกล้กรุงเทพฯ พร้อมจัดกิจกรรม Familiarization Tripสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น

   “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” คือคำขัญของจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด นับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพเพียบพร้อม ทั้งในด้านอุตสาหกรรม การประมง เกษตรกรรม หัตถกรรม การท่องเที่ยว  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมนอกจากนี้ยังมีทำเลที่ตั้งที่ติดกับกรุงเทพมหานคร สะดวกง่ายดายต่อการเดินทาง

    ดังนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย สนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์สินค้าของดีของจังหวัดและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มช่องทางการสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการร้านค้า ภายใต้ชื่อ “โครงการธุรกิจไตรภาคีมุ่งสู่สากล”

      นั่นคือการจัด Familiarization Trip โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย กลุ่มผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และสื่อมวลชน จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ จะจัดระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๕ –๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวและเป็นสื่อแนะนำผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในสมุทรสาครมากขึ้น

      จังหวัดสมุทรสาครเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านของการท่องเที่ยวเนื่องจากตั้งอยู่ชายฝั่งทะเล มีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางชีวภาพ เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ นอกจากนี้ จังหวัดสมุทรสาครยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย เช่น ท่าฉลอม ซึ่งยังคงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์ของชุมชนดั้งเดิม และเป็นก้าวแรกของชุมชนจีนในสยาม หรือบ้านแพ้ว ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ให้ทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

    นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแล้วจังหวัดสมุรสาครยังมีสินค้า OTOP เครื่องปั้นดินเผา ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล ที่ดึงดูดใจผู้มาเยือน สำหรับในด้านตัวเลข ในปี ๒๕๕๙ มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดสมุทรสาครทั้งไทยและต่างชาติรวมทั้งสิ้น ๑,๔๔๓,๗๔๖ คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ๒.๓๘% และมีรายได้จากการท่องเที่ยวรวมทั้งสิ้น ๒,๓๐๕ ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ๕.๘๙%

      นอกจากนั้นจังหวัดสมุทรสาครเตรียมจัดงาน “SAMUTSAKHON ON THE SHOW” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ลานกิจกรรมสแควร์ โซน C ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และบริเวณชั้น ๓ โซน Atrium  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร