กองทัพอากาศจัดนิทรรศการมีชีวิตสุดอลังการกับงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา”

 

    จากแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่๙ ที่พระองค์ได้
พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ กองทัพอากาศ
ได้นำแนวทางของพระองค์มาสานต่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใย
ราษฎรเสมอมา จึงจัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” วันที่ 27 กรกฏาคม –วันที่ 6 สิงหาคม
2560 นี้ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) 


นำโดย พลอากาศเอก ทวิเดนศ อังศุสิงห์ รองผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานกล่าวเปิด
งานในครั้งนี้ด้วย

      
  มอบของที่ระลึกแก่ ปราชญ์เกษตรเครือข่ายและผู้ให้การสนับสนุนในงานครั้งนี้ด้วย
 

หลังจากถ่ายภาพร่วมกันท่านประธานในพิธีได้ร่วมเดินชมนิทรรศการและร้านค้าของกลุ่มเกษตรกร
เครือข่ายที่มาร่วมออกบูทภายในงาน ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ เช่น นิทรรศการฝนหลวง
การสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ การรีไซเคิลน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นน้ำมันไบโอดีเซล การนำพลังงานแสง
อาทิตย์มาเป็นพลังงานหลักในการสูบน้ำใต้ดิน ภายใต้ชื่อโครงการเทพประทานธารา การส่งเสริม
เกษตรกรเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จด้วยศาสตร์พระราชาผลงานการน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในหน่วยงานของกองทัพอากาศ จนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับ ข้าราชการและ
ครอบครัว
การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศจนประสบความสำเร็จ
เกิดความกินดีอยู่ดี แก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนและเป็นแบบอย่างของการทำเกษตรแบบยั่งยืน การถ่าย
ทอดความรู้ศาสตร์พระราชาจากปราชญ์ชาวบ้านที่เดินตามรอยในหลวงรัชกาลที่ ๙

กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดย กลุ่มแม่บ้านแฟลตทหารอากาศ
ทุ่งสีกัน การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรต่างๆ การฝึกอบรมอาชีพฟรีให้กับผู้ที่สนใจ พบกับวิถีเกษตร
คนเมือง การปลูกและการขยายพันธุ์พืชแบบง่ายๆ การสอนแปรรูปสินค้าเกษตรแบบครัวเรือน โดยทีม
วิทยากรจากมูลนิธิเกษตรพอเพียงและเครือข่าย เพลิดเพลินกับการแสดงดนตรีจากวงดุริยางค์กองทัพ
อากาศ

                                                                                                                                                       
                                                                            
 นอกจากนี้ยังมีการสอนวิชาชีพต่างๆ มากมาย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม –วันที่ 6 สิงหาคม 
2560 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) ตั้งแต่เวลา 10.00น. - 20.00น.....