คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมมือกับ บริษัทเบสท์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด จัดทำโครงการ“ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์และการจัดการน้ำเสียแบบยั่งยืน”

 

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดช บุญประจักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการขยะและการจัดการน้ำเสีย จึงได้มอบหมายให้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จับมือร่วมกับ บริษัทเบสท์แคร์อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด องค์กรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพสร้างสรรค์ (Bio Constructed Innovations Technology : BCIT) เพื่อการจัดการขยะอินทรีย์ น้ำเสียและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายพินิจ ศรัทธาพุทธ ประธานกรรมการผู้จัดการฯ จัดทำโครงการ “ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ และการจัดการน้ำเสียแบบยั่งยืน”

        เพื่อให้เกิดแนวทางการคัดแยกขยะ และการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ครบวงจร ประกอบด้วย เศษอาหาร เศษผักผลไม้ นำไปรีไซเคิลแปรรูปผลิตน้ำชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพคุณภาพสูง น้ำยาเอนกประสงค์ชีวภาพ สำหรับใช้ในพื้นที่ รวมถึงนำมาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย และใช้ในด้านการเกษตรเพื่อผลิตอาหารที่ปลอดภัย

         เพื่อทำเป็นต้นแบบการจัดการขยะอินทรีย์และการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กองทัพอากาศ สำนักงานเขตบางเขน  สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลาดยิ่งเจริญ ชุมชนริมคลอง กลุ่ม Green@Heartเครือข่ายหัวใจสีเขียว วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

        โครงการศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ และการจัดการน้ำเสียแบบยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ชุมชน สถานศึกษา และศาสนสถานในการจัดการขยะ และน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดอย่างเหมาะสม และดำเนินการใช้กระบวนการ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการขยะ และฟื้นฟูสภาพน้ำคูคลองที่เน่าเสียเสื่อมโทรมให้คืนสู่สภาพดี โดยจะครอบคลุมพื้นที่บริเวณโรงแรมพระนครแกรนด์วิว แหล่งน้ำบริเวณวัดพระศรีมหาธาตุ แหล่งน้ำบริเวณเรือนไทย และคลองถนนช่วงชุมชนร้อยกรอง โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนกรกฎาคม 2563


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

โทร 02-544-8590,025448556

อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.