สวนสัตว์เขาดิน เที่ยวได้มากกว่าเที่ยว

 

 

          องค์การสวนสัตว์เปิดแผนปี 60 มุ่งสู่มาตรฐานสวนสัตว์สมัยใหม่ ให้กับสวนสัตว์ทุกแห่งขององค์การสวนสัตว์ เดินหน้าพัฒนาสู่สวนสัตว์ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนและในระดับโลก พร้อมพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์ หรือกรีนซู

 

          นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เปิดเผยถึงแผนงานการยกระดับสวนสัตว์สู่ระดับสากล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ว่า มีการดำเนินการสู่มาตรฐานสวนสัตว์สมัยใหม่ ให้กับสวนสัตว์ทุกแห่งขององค์การสวนสัตว์เพื่อยกระดับการดำเนินงานกิจการสวนสัตว์ที่ดี ในมิติของการพัฒนาสวนสัตว์เทียบเท่ากับสวนสัตว์ที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียนและในระดับโลก

          จะมีการดำเนินงานในการพัฒนาสวนสัตว์โดยใช้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเป็นต้นแบบ มี 5 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 การรักษารูปแบบมาตรฐานการจัดการสัตว์ป่าภายใต้มาตรฐาน WAZA และการอนุรักษ์ วิจัย และเพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า มิติที่ 2 การรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มิติที่ 3 การให้การศึกษาภายในสวนสัตว์ มิติที่ 4 การพัฒนาสวนสัตว์ต้นแบบเชิงอนุรักษ์ (Green Zoo) และมิติที่ 5 การพัฒนาศักยภาพการบริการนักท่องเที่ยวด้วยรูปแบบการจัดแสดงใหม่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

            มิติที่ 1 การรักษารูปแบบมาตรฐานการจัดการสัตว์ป่าภายใต้มาตรฐาน WAZA โดยมุ่งเน้นที่ สวัสดิภาพสัตว์ การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในกรงเลี้ยงและการอนุรักษ์ วิจัย และขยายพันธุ์สัตว์ป่าสำคัญ การพัฒนา การยกระดับสวนสัตว์เข้าสู่มาตรฐานสากลจะต้องมีการบริหารจัดการสวนสัตว์ ทั้งในเรื่องการดูแลเลี้ยงสัตว์ป่าที่มุ่งเน้นมนุษยธรรม สวัสดิภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ป่า และการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์โดยให้เป็นไปตามมาตรฐานสมาคมสวนสัตว์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับ World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) ที่เป็นสมาชิกอยู่ซึ่งการดำเนินการจัดการ สัตว์ป่าภายใต้มาตรฐาน WAZA ของสวนสัตว์ได้มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมสวัสดิภาพ การคุณภาพชีวิตสัตว์ที่ดี (Animal Welfare and Ethics) และการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ (Enrichment) อย่างต่อเนื่องรวมถึงการผลิตผลงานวิจัยและการอนุรักษ์เพื่อการขยายพันธุ์สัตว์ป่า

          ทั้งนี้ เพื่อยกระดับสวนสัตว์เข้าสู่มาตรฐานสากล และรักษามาตรฐาน WAZA อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานด้านการจัดการสัตว์ป่าภายใต้มาตรฐาน เพื่อให้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างแท้จริง สามารถตอบสนองความต้องการและคืนความสุขให้ประชาชนอย่างเท่าเทียม ในรูปแบบการบริการด้านต่างๆ

          เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์และการจัดการประชากรสัตว์เพื่อสร้างความหลากหลายและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนอกเขตป่าธรรมชาติตามมาตรฐานสากล รวมทั้งการจัดการงานอนุรักษ์ สัตว์ป่าให้มีจำนวนเพียงพอต่อการศึกษาและส่งคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ พัฒนางานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่าและการบริหารจัดการสัตว์ป่านอกถิ่นอาศัยให้มีจำนวนเพียงพอต่อการศึกษาและส่งคืนสัตว์ป่าสู่ธรรมชาติ พัฒนางานด้านการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและเตรียมความพร้อมในการส่งสัตว์ป่าคืนสู่ป่าธรรมชาติ กระบวนการการดำเนินการและการประเมินผล

          มิติที่ 2 การรักษาระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 มุ่งเน้นที่ การบริหารจัดการเพื่อการให้บริการ และพัฒนาให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001-2004  ให้สวนสัตว์เป็นสถานที่ในการให้ความรู้ ด้านการอนุรักษ์ วิจัย และจัดแสดงสัตว์ป่า ตลอดจนเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อสร้างความพึงพอใจกับลูกค้า โดยบริการประชาชนให้ได้มาตรฐานสากล ตามระบบบริหารงานคุณภาพ สวนสัตว์จึงได้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 และพัฒนาให้เข้าสู่ระบบ ISO 14001 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานคุณภาพของสวนสัตว์

          มิติที่ 3 การให้บริการเชิงการศึกษา เพื่อให้สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริมให้ได้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สวนสัตว์ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่จะสร้างสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้น ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้และการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเป็นมาตรฐานต้นแบบที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน โดยจัดเป็นโรงเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ให้เป็นสวัสดิการสังคมด้านการศึกษา เพื่อปูพื้นฐานทางสังคมให้มีคุณภาพ พัฒนาตนเอง และสังคมในอนาคตควบคู่ไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ โดยจัดเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นเช่น การจัดทำคู่มือครู กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนามของนักเรียน ซึ่งได้รับการสนับสนุนสำนักงานเลขาธิการ

           มิติที่ 4 การจัดการสวนสัตว์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Growth)

          องค์การสวนสัตว์ให้ความสำคัญต่อการกำหนดนโยบาย มาตรการ กลไก ด้านการพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์ หรือ (Green Zoo ) ให้เป็นไปตามหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างการพัฒนาให้สมดุลทั้ง 3 มิติ ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ มีการกระจายการพัฒนา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการรักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สมดุล มั่นคง โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นกัน ซึ่งมีส่วนให้องค์การ สวนสัตว์ต้องผลักดันทิศทางการพัฒนาสวนสัตว์เชิงอนุรักษ์เป็นแนวคิดนโยบายและแผนงานที่มุ่งหวังให้องค์การสวนสัตว์เป็นผู้นำในด้านการอนุรักษ์ การจัดการสวนสัตว์โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นอีกระดับหนึ่ง มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Growth)

          มิติที่ 5 การพัฒนาสวนสัตว์โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ (Innovation) และสิ่งอำนวยความสะดวก (Universal Design) มาใช้ในด้านการบริการและสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานบริการ การพัฒนาการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมสมัยใหม่ (Innovation)และสิ่งอำนวยความสะดวก(Universal Design) มาใช้ในด้านการบริการและสร้างความเป็นเลิศในการสร้างและบริหารงานบริการที่มีคุณภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางและเป็นผู้นำด้านการบริการที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงานในการให้บริการประชาชน รวมทั้งต่อยอดการบริการของสวนสัตว์ให้มีความทันสมัย (Modern Zoo & Service Mind)