กทม.เดินหน้าเปิดศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะครบวงจร เปิดแนวคิด We Change Bangkok Change

กรุงเทพมหานคร เปิด“ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร” ทั่ว 6 กลุ่มโซนรอบกรุงเทพฯ ขึ้น
ชูแนวคิด "We Change Bangkok Change" มองโลกแบบคนตัวเล็ก ส่งมอบโลกสีเขียวให้กับคนรุ่นใหม่ ชวนเยาวชนไทยให้เข้ามามีส่วนร่วม ด้วยสื่อสร้างสรรค์อย่าง “การ์ตูนแอนิเมชั่น” โดยเน้นเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยอย่างครบวงจรผ่านตัวการ์ตูน เพื่อต้องการปลูกจิตสำนึก สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน อีกทั้งเพิ่มการเรียนรู้วิธีการจัดการขยะอย่างครบวงจร ศูนย์เรียนรู้ดังกล่าวนับเป็นต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปลงขยะเป็นทรัพยากร เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ก้าวเข้ามาเป็นแนวร่วมในการสร้างมหานครสีเขียว

กทม.พร้อมเปิดตัวโครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ รวม 6 ศูนย์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่ทุกชุมชนในกรุงเทพฯ ได้แก่
1) กลุ่มเขตกรุงธนใต้ ได้แก่ โรงเรียนราชมนตรี (ปลื้ม-เชื่อมนุกูล) เขตบางขุนเทียน
2) กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ได้แก่ โรงเรียนคลองบางพรหม เขตทวีวัฒนา
3) กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ได้แก่ โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ เขตบางนา
4) กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ได้แก่ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง
5) กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ได้แก่ โรงเรียนคลองทรงกระเทียม เขตลาดพร้าว
6) กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ได้แก่ โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ เขตประเวศ
โดยหน่วยงานหรือชุมชนอื่นๆที่สนใจ สามารถนำรูปแบบการบริหารจัดการ ภายในศูนย์ต้นแบบไปประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน รวมถึงการร่วมกันพัฒนาให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครต้องรับมือกับปัญหาจากขยะที่มากขึ้นตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่เราตั้งเป้าหมายให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองแห่งสิ่งแวดล้อม มีอากาศ น้ำ และสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาด และเหมาะสมสำหรับการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเราทุกคนต้องร่วมมือกัน ทั้งประชาชนในชุมชน สถานศึกษา ศาสนสถาน และสถานประกอบการต่างๆ นับเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้กรุงเทพมหานครของเรา ก้าวสู่การเป็นมหานครสีเขียว “Bangkok Green Community ชุมมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” อย่างยั่งยืนตลอดไป”

"We Change Bangkok Change" เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากกลุ่มคนเล็กๆ สู่เมืองหลวง กรุงเทพมหานครจะเดินหน้าเข้าหากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยมุ่งที่จะปลูกฝังจิตสำนึก สร้างวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมให้ร่วมมือร่วมใจกันคัดแยกขยะ เรียนรู้กระบวนการจัดการขยะ ทิ้งให้ถูกที่ ถูกเวลา ถูกประเภท โดยหวังผลให้ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจรนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มในเชิงเศรษฐกิจ ด้วยวิธีการแปรเปลี่ยนขยะ ให้กลับกลายมาเป็นทรัพยากร และสร้างคุณประโยชน์ใช้สอย ด้วยกระบวนการออกแบบ ดัดแปลงสร้างเป็นผลิตภัณฑ์"

 

โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เริ่มต้นใน 6 ศูนย์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ถือเป็นโครงการนำร่องที่เปิดโอกาสให้กลุ่มเยาวชน ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลัก ได้มีพื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะต้นแบบอย่างครบวงจร ที่น่าสนใจ ด้วยการจำลองพื้นที่ระบบการจัดการขยะในกล่องคอนเทนเนอร์ และมีสื่อการเรียนรู้ภาพยนตร์ "การ์ตูนแอนิเมชั่น เรื่องการจัดการขยะ" เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนได้ง่าย ตลอดจนต้นแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปลงขยะเป็นทรัพยากร เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ก้าวเข้ามาเป็นแนวร่วมในการสร้างมหานครสีเขียว ร่วมกับทุกภาคส่วนต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/WeChangeBangkokChange